GDS

Amadeus: FG VCEPSO
Apollo-Galileo: FG 04121
Sabre-Abacus: FG 74213
Worldspan: FG VCESO